අපගේ වාසි

DANYANG YUXIANG ටූල්ස් සමාගම, LTD

තුළ පිහිටුවා ඇත1992

නව ව්යවසායන් සංවර්ධනය කිරීම, නිෂ්පාදනය කිරීම සහ විකිණීම සඳහා නූල් දැමීමේ මෙවලම් සඳහා විශේෂිත වේ